fotogalerie fotogalerie fotogalerie
 

Povinně zveřejňované informace

 

2018.12.14

Základní informace o obecním úřadě


1. Oficiální název

Obec Kameničky
 

2. Důvod a způsob založení

Obec Kameničky vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
 

3. Organizační struktura

Zastupitelstvo obce

Starosta: Ing. Robert Adámek
Místostarosta: Jan Hladký
 

Příspěvková organizace: Základní a mateřská škola Kameničky

539 41 Kameničky 38
tel: 469 318 131; 469 318 133
IČ 75015811

email: reditelstvi@zskamenicky.cz
www: www.zs-kamenicky.cz/cz/


4. Kontaktní spojení Obecní úřad Kameničky

Obecní úřad Kameničky
539 41 Kameničky 149

Tel.: +420 469 318 122
Mobil starosta: +420 602 621 347
e-mail úřad: urad@obec-kamenicky.cz
e-mail starosta: starosta@obec-kamenicky.cz

Datová schránka: IDDS:p82a4u9

www.obec-kamenicky.cz

 

5. Úřední hodiny

Po  8.00 – 11.30, 12.30 – 15.00

St   8.00 – 11.30, 12.30 – 17.00

 

6. Případné platby můžete poukázat

č. ú.: 3728531/0100
 

7. IČO

00270245
 

8. DIČ

CZ00270245

 

9. Dokumenty

9.1. Krizový plán obce Kameničky

Jak se zachovat a co dělat při vzniku mimořádné události
Metodický list pro starostu obce při řešení mimořádné události

9.2. Seznam hlavních dokumentů:

 

9.3. Rozpočet

podrobnosti zde
 

10. Žádost o informace

Informace obecního úřadu můžete získat následujícím způsobem:

  • v kanceláři OÚ Kameničky v úřední hodiny
  • prostřednictvím elektronické podatelny
  • úřední desky umístěné v budově OÚ
  • informačních skříňky rozmístěných po obci a místních částech
  • prostřednictvím zpravodaje
  • http://www.obec-kamenicky.cz

Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

11. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, stížnosti nebo návrhy a podněty je možné podat následujícími způsoby:

  • v kanceláři OÚ Kameničky v úřední hodiny
  • prostřednictvím elektronické podatelny

 

12. Opravné prostředky

Podmínky a pravidla pro podání opravných prostředků proti rozhodnutí povinných subjektů jsou následující:

Opravné prostředky proti rozhodnutí, která jsou vydána Obecním úřadem Kameničky se podávají prostřednictvím Obecního úřadu Kameničky, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření Obecního úřadu Kameničky, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu a působnosti projedná rada obce příp. zastupitelstvo obce, starosta, místostarosta.

Proti rozhodnutí Obecního úřadu Kameničky při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat opravný prostředek.

Opravné prostředky proti rozhodnutí rady obce, zastupitelstva obce nebo komise učiněné ve správním řízení, se podávají prostřednictvím podatelny Obecního úřadu Kameničky, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Soudní přezkoumání: došlo-li rozhodnutím Obecního úřady Kameničky či orgánu obce ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat za podmínek § 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb, občanského soudního řádu, v platném znění žalobu k příslušnému obecnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d Ústavy ČR ústavní stížnost k ústavnímu soudu.

 

13. Formuláře

podrobnosti zde

 

14. Návody na řešení nejrůznějších životních situací

Občanské průkazy

Cestovní doklady

Evidence obyvatel

Řidičský průkaz

Registrace vozidel

Sociální oblast

 

15. Nejdůležitější předpisy

15.1. Nejdůležitější používané předpisy

- zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
- zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
- zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
- zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
- zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
- vyhl.č. 326/2000 Sb., MV ČR týkající se označování ulic a číslování domů
- zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
- zák. č. 138/1973 Sb., o vodách
- zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon )
- zák. č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů
- zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
- zák. č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
- zák. č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
- zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
- zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
- zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
- vyhl.č. 349/2000 Sb., MV ČR o stanovení sídel a správních obvodů pověřených obecních úřadů
- zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon )
- zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
- zák. č. 218/2000 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky
- zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
- zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ( živnostenský zákon )
- zák. č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti
- zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
- zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
- zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
- zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
- zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- nař. vlády 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
- zák. č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech
- zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
- zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
- zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
- zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
- zák. č. 132/2000 Sb. o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
- nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
- zák. č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
- vyhl. Min. financí č. 176/1993 Sb. o nájemném z bytu a úhradě z plnění poskytovaná s užíváním bytu
- zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
- zák. č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
- zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
- nař. vlády ČR č. 358/2000 Sb. o odměnách členům obecních zastupitelstev
- vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích

15.2. Vydané právní předpisy

podrobnosti zde

 

16. Sazebník úhrad

Informace jsou poskytovány zdarma.

 

17. Licenční smlouvy

 

18. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

podrobnosti zde
 

 


 

stránka: 1