fotogalerie fotogalerie fotogalerie
 

VEŘEJNÁ VÝZVA k uzavření pracovní smlouvy se zájemcem o pracovní místo administrativní pracovník / úředník

 

 

VEŘEJNÁ VÝZVA

 

k uzavření pracovní smlouvy se zájemcem o pracovní místo administrativní pracovník / úředník

 

Obec Kameničky hledá a vyhlašuje veřejnou výzvu na pracovní pozici

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK / ÚŘEDNÍK

 

Náplň práce:

· evidence pošty - spisová, skartační a archivační služba

· obsluha datové schránky, zajištění agendy Czech Point, výpisy ze základních registrů

· vedení úřední desky úřadu, webových stránek obce

· vedení pokladny a cenin obce, správa poplatků

· vidimace a legalizace

· správní řízení na úseku evidence obyvatel

· evidence obyvatel a přidělování čísel popisných a evidenčních objektům

· evidence smluv

· příprava podkladů pro evidenci vodného a stočného

· vedení kanceláře starostky a administrativní činnost spojená s chodem obce

· příprava podkladů pro jednání zastupitelstva obce

· vedení a příprava podkladů pro účetní obce, úzká spolupráce s účetní obce

· organizační zajišťování voleb

· dotační agenda

 

Místo výkonu práce: obec Kameničky

Druh pracovního poměru: hlavní pracovní poměr na plný/zkrácený úvazek, na dobu neurčitou dle dohody

Předpokládaný termín nástupu 1.7.2020 nebo dle dohody

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

dosažení věku 18 let

způsobilost k právním úkonům

státní občanství České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem

a má v České republice trvalý pobyt

bezúhonnost ve smyslu ustanovení S 4 odst. 2 zákona č.312/2002 SB., v platném zně

ovládá jednací jazyk

 

Další požadavky:

minimálně středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou

pečlivost, systematičnost, spolehlivost, samostatnost, flexibilita

dobré organizační a komunikační schopnosti a příjemné vystupování

dobrá znalost práce na PC — uživatelské znalosti

řidičské oprávnění skupiny B

praxe ve státní správě výhodou

zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou (popř. v souladu s vyhláškou č. 512/2002 Sb. bude do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru zaměstnavatelem požadována)

 

Platové zařazení: 9.-10. platová třída dle nařízení vlády. Platový stupeň bude stanoven dle kvalifikace a započitatelné délky dosavadní odborné praxe.

 

Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

jméno, příjmení a titul uchazeče

datum a místo narození uchazeče

státní příslušnost uchazeče

místo trvalého pobytu uchazeče, popř. korespondenční adresu

číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního

občana

telefonní a emailový kontakt

datum a podpis uchazeče

 

K přihlášce se připojí:

profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných

znalostech a dovednostech

výpis evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce –

kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

prohlášení o souhlasu s využitím osobních údajů výhradně pro potřeby výběrového řízení.

(Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu přihlášky do výběrového řízení dávám ve smyslu zákona

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas k jejich zpracování a uchování.)

 

Lhůta pro podání přihlášky: do 22. května 2020 do 14:00 hod., osobně na podatelně obecního úřadu, poštou na adresu OÚ Kameničky, 539 41 Kameničky 149,

 

Další informace poskytne starosta obce Ing. Robert Adámek, starosta@obec-kamenicky.cz, tel. 602 621 347

 

Obec Kameničky si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů.

V Kameničkách dne 11. května 2020.                                                    

 

                                                                                                               Robert Adámek,